1007 - KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1. AŞAMA)

1007 IGU

Etiketler : 1007 IGU,

 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.

Program ile;

·         Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı,

yerine

·         Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması,

hedeflenmektedir.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;

·         kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,

·     üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,

·         ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

        Program Kapsamı

Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden kamu kurumları “Müşteri Kurum”; proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimi, üniversite ve/veya özel kuruluş ise “Proje Yürütücüsü Kuruluş”  olarak programda yer alırlar.

Desteklenecek projeler çıktılarına göre üç farklı nitelikte olabilir:

·         Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  müşteri kurum ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, müşteri kurum ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeler

·         Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, müşteri kurum ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeler

·         Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeler

Müşteri Kurum, 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının müşteri kurum tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine proje yürütücüsü kuruluşlar tarafından Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

Proje Süresi

1007 Programı kapsamında sunulan projelerin Ar-Ge süresi en fazla 48 aydır.

Çağrı  Bütçesi

Bütçe üst limitleri çağrı sürecinde  belirlenmekte olup çağrı konusuna ve kapsamına göre değişmektedir.

Proje Destek Bütçesi

Personel (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer), makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ve seyahat giderleri %100 oranında desteklenmektedir. Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine-teçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenmektedir. Ayrıca, proje bütçesinin %10’u oranında kurum hissesi ve %20’sini geçmemek üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi verilmektedir.

KAMAG Çağrılar

Aktif çağrılar hakkında bilgi almak ve başvurular için:

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

 

SAVTAG Çağrılar

Aktif çağrılar hakkında bilgi almak için:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari 

BAŞVURU TARİHİ

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

NOT: Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin online başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İletişim Adresi: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA

PROJE BÜTÇESİ

2017 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.

BAŞVURU FORMLARI

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Kimler Müşteri Kurum (MK) Olabilir?

Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları MK olabilirler. Ancak bu kuruluşların ana hizmet birimleri MK olamaz.

Kimler Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.

Kimler Projede Görev Alabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç), Danışman ve Yardımcı Personel

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

B. Bursiyer

Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü  (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)  eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Kimler Projede Görev Alamaz?

Kamu kuruluşları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, hastane yöneticisi, başhekim ile üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, dekan, başhekim ve genel sekreter 1007 Programı projelerinde proje ekibinde yer alamaz.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Proje başvuru sürecinde;

·    Proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve yardımcı personelin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,

·     Proje ekibinde yer alan kişilerin aynı/benzer içerikli projelerinin öneri durumunda/yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,

·     Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,

·     TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanların, bursiyer olarak görevlendirilmemesi (TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs alanlar projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilir),

·      Özel sektör kuruluşlarının her proje başvurusunda,  Kamu Ar-Ge Birimlerinin ise 1007 Programına ilk defa başvuruda bulunduğunda Kurumsal Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Raporunu sunması,

·      Herhangi bir çağrı başlığı için PYÖK olarak proje sunan bir kuruluşun, aynı çağrı başlığına sunulan başka bir projede PYÖK veya PYK olarak yer almaması,

·     Projede Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK) veya Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması,

·     Proje başvuru tarihi itibariyle proje yürütücüsü kuruluşların projede görevli personelinin o kuruluşta çalışma süresi ortalaması 12 (on iki) ay olması,

·     Proje başvurularının çağrı dokümanında belirtilen özel şartlara uygun olarak hazırlanması,

·     Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,

·     Proje başvurularının 1007 Programı mevzuatına uygun ve başvuru formlarının (ekleri dahil) eksiksiz doldurularak sunulması,

·     Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,

·    Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, KAMAG projeleri için, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olması,

·     Projede yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerden izinsiz kopyalanmaması ve alıntı yapılmaması,

·     KAMAG projelerinde  başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,

·      Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yöneticisi/yürütücüsü, öneren kuruluş yetkilisi imzalarının eksiksiz olması,

·     KAMAG projeleri için Elektronik başvuru çıktısında proje yürütücüsü ve PYK adına üst düzey yetkili (üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler) tarafından ilgili yerlerin ıslak olarak imzalanması,

·     Başvurunun TÜBİTAK Enstitüsünden yapılması halinde, TÜBİTAK Başkanı onay yazısının başvuruya eklenmiş olması,

gerekmektedir.

 SÜREÇ

İhtiyaç Analizi Süreci

Müşteri Kurum, Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlar ve TÜBİTAK’a gönderir. Proje çağrısı yapılacak konular, söz konusu Ar-Ge nitelikli ihtiyaç başlıkları arasından belirlenir.

Odak Grup Süreci

Belirlenen ihtiyaç alanlarına ilişkin çağrı dokümanı hazırlanması amacıyla müşteri kurum temsilcileri, konu uzmanları ve TÜBİTAK uzmanlarının katılımıyla Odak Grup çalışması yapılır.

Çağrı Süreci

Çağrılara ilişkin duyuru ve çağrı dokümanı TÜBİTAK internet sayfasında yayınlanır. Proje çağrısının yayınlanmasının güvenlik açısından sakıncalı olduğu durumlarda, TÜBİTAK resmi internet sayfasından çağrı duyurusu yapılmaz, ilgili kuruluş(lar)a çağrı daveti gönderilir

Başvuru Süreci

Proje başvuruları iki aşamalı olarak alınır. Ancak, gerekli görüldüğü hallerde doğrudan II. aşama proje önerileri istenebilir.  

KAMAG için, başvurular elektronik olarak yapılmaktadır. Sadece imza gerektiren sayfalar basılı olarak talep edilmektedir.

SAVTAG için, Çağrı Dokümanı doğrultusunda belirlenen formatta ve 1007 Program amacına uygun olarak,  PYÖK/PYK tarafından hazırlanan Proje Öneri Formları,  imzalı olarak elden teslim edilir.

Değerlendirme Süreci

Proje önerileri; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili Grup tarafından değerlendirilir.

Proje değerlendirme sürecinde özel kuruluşlar ve kamu Ar-Ge birimlerinin/merkezlerinin (üniversitelerdeki merkezler dahil) Ar-Ge yeteneklerini değerlendirmek amacıyla söz konusu kurum ve kuruluşlarda yerinde inceleme yapılabilir.

Birinci Aşama Değerlendirmesi, konu uzmanlarından oluşan Komisyon tarafından yapılır. I. aşama proje önerilerinin komisyon değerlendirmesi; (1) Çağrıya uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği, (3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt üzerinden yapılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi, konu uzmanlarından oluşan Panel tarafından yapılır. II. aşama proje önerilerinin teknik panel değerlendirmesi; (1) Ar-Ge Niteliği,  (2) Yöntem, (3) Yapılabilirlik ve (4) Bütçenin Uygunluğu olmak üzere dört ölçüt üzerinden yapılır. Ayrıca, proje önerisinde sunulan bütçe gerekçeleri doğrultusunda detaylı bütçe değerlendirmesi yapılır.

İzleme Süreci

Projelerin bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izleme ve denetleme faaliyetleri proje ara çıktılarına, iş paketlerine ve proje aşamalarına göre belirlenen Gelişme Raporları doğrultusunda müşteri kurum temsilci/leri, TÜBİTAK tarafından belirlenen konu uzmanları ve TÜBİTAK uzmanları tarafından gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak yürütülür. Ayrıca, KAMAG projeleri için aylık ilerleme raporları ile izleme yapılır, SAVTAG projelerinde izlemeye ait hususların detayları çağrı dokümanlarında belirtilir.