Teknoloji Transfer Ofisi

YÖNETMELİK

  1.   Teknoloji Transfer Ofisi
  2. İçerik


YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışma Gruplarını,

b) Merkez (TTO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amacı, Üniversitenin çeşitli akademik birimlerinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda kullanılabilir hale gelen bilginin, ulusal ve uluslararası ölçekli projeler haline dönüştürülmesi, toplumun bütün katmanlarına yayılması, katma değer yaratarak ticarileşmesi, sanayide kullanılabilmesi, mülkiyet haklarının yönetilerek korunması ve girişimcilik esasları göz önüne alınarak ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunur hale gelmesinin sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek üzere her türlü eğitim ve tanıtım hizmetlerini yürütmek. Üniversitede üretilen bilgi birikiminin sanayinin mevcut ihtiyaçlarına dönük çözümler üretilmesinde kullanmak. Yurt içi ve yurt dışındaki TTO merkezleri ile birebir iletişim kurularak bu alandaki bilinçlenmenin arttırılması için çalışmalar yürütmek.

b) Akademisyenleri ulusal ve uluslararası destek programları konusunda bilgilendirerek bu programlardan yararlanılmasına yönelik duyurular yapmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.

c) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen bulguların, çeşitli bilimsel yayın faaliyetlerine dönüşmesi için gereken ortamın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent başvuruları yapılması, ilgili süreçlerin takibi, tescillenen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmelerinin yapılması için ilgililere her türlü destek için çalışmalar yapmak.

d) Üniversite-sanayi işbirliğine dönük güdümlü projeler üretebilmek amacıyla akademisyenlerin uzmanlık alanlarının belirlenmesi ve ilgili paydaşlara bildirilmesi, projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Ayrıca proje pazarı ve proje yarışmalarını düzenlemek.

e) Girişim sermayesine ulaşma, iş kurmak için danışmanlık, ilgili eğitim hizmetlerini sağlama ve bu konularda bilinçlenmeyi sağlayacak etkinlikleri düzenlemeye dönük faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7  (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Çalışma grupları.

Müdür ve görevleri

MADDE 8  (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi atanır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

ç) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmek.

d) Çalışma gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcısı ile Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak. Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulmasından sonra da uygulamak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak. Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayı alındıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak. Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayı alındıktan sonra uygulamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

e) Merkez amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak. Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayı alındıktan sonra uygulamak.

f) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 10  (1) Çalışma grupları ve görevleri; Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Müdürün önereceği adaylar arasından, Merkez Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

NOT: İLGİLİ YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE 20 NİSAN 2014 TARİHİNDE 28978 SAYI İLE 
YAYINLANMIŞTIR. RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAZI İÇERİĞİNE ULAŞMAK İÇİN LİNK BİLGİSİ